Totuuden hetki

Hallintokantelu Tuomiokapitulille

Hallintokantelu 6.2.2014

Mikkelin Hiippakunnan Tuomikapitulille

Avoin kirje

Toimenpide-ehdotus Pääjohtaja Reijo Karhiselle

OP Pohjola ryhmä

ja Kirkkohallitukselle

Asia: Suur Savon Sähkön osakkeiden mynnistä päättäminen ja asian valmistelu Pertumaan Seurakunnan kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa  .

Pertumaan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 23.1.2014 kokouksessaan myydä seurakunnan omistamat Suur Savon Sähkön osakkeet yhteensä 130 kpl hintaan a 3.000  euroa kappale. Pöytäkirja on tarkastettu ja asetettu nähtäväksi 27.1.2014

Pöytäkirjan otteesta ei selviä, että kirkkovaltuustossa käytettiin kokouksen aikana   useita puheenvuoroja ja mm valtuutettu Aini Pöyry  piti osakkeen kappalehintaa alhaisena. Ja hän mm katsoi, että osakkeista olisi pitänyt pyytää julkisia tarjouksia.

Valtuusto teki päätöksen kirkkoneuvoston esityksen perusteella ja jäsen Jarmo Tonterin mukaan kirkkoneuvoston jäsen Raimo Mattila (kesk) osallistui päätöksentekoon ja vaati esim. Jarmo Tonteria ryhtymään laittomuuksiin eli laittamaan Pertunmaan seurakunnan omistamat Suur Savon Sähkön osakkeet myyntiin Facebookiin. 

Suur Savon Sähkön Hallintoneuvoston jäsenen Raimo Mattilan olisi pitänyt tietää ja varsinkin ymmärtää, ettei kukaan seurakunnan luottamushenkilö voi ryhtyä kauppaamaan sähköyhtiön osakkeita, eikä mitään muutakaan seurakunnan irtainta tai kiinteää omaisuutta ilman asianomaista lupaa.

Jarmo Tonterin mukaan Raimo Mattila ilmoitti jääviydestään vasta kokouksen päätyttyä, eli tällä ei ollut näin ollen oikeudellista vaikutusta.

Hallintolain 5 luvun 28 § on säädetty virkamiesten esteellisyydestä ja 29 § :ssä esteellisyyden ratkaisemisesta. Valituksesta seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksestä säädetään Kirkkolaissa.

Vaadin Tuomikapitulilta päätöstä ja kannanottoa siihen , oliko Pertunmaan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous päätösvaltainen, kun se päätti esittää jäsenten Aini Pöyryn ja Jarmo Tonterin pöytäkirjaan kirjatusta eriävästä mielipiteestä huolimatta kirkkovaltuustolle seurakunnan omistamien Suur Savon Sähkön osakkeiden myyntiä hintaan a 3.000  euroa kappaleelta Suur Savon Energiahuolto Oy nimiselle yhtiölle, jonka omistavat Jarmo Tonterin mukaan Suur Savon Sähkö ja Suur Savon Energiasäätiö lähes yhtäsuurilla osuuksilla.

Vaadin Tuomikapitulia tutkimaan , toimiiko tai on toiminut edellämainittu yhtiö Suur Savon Sähkön ns bulvaanina ja rahoittajana tässä osakekaupassa.

Tänään 6.2.2014 minulle tuli tiedoksi vt. Kirkkoherra Ahti Peltosen kertomana, ettei edellämainitusta kirkkoneuvoston kokouksesta ole saatavana pöytäkirjaa, koska toinen pöytäkirjan tarkastajista , Kirsi Vekkeli on kieltäytynyt allekirjoituksesta , hänen mukaansa , pöytäkirja ei ole yhdenmukainen kokouksen kulun kanssa. Kirkkoherra Ahti Peltonen ei tuonut tätä seikkaa esille ennen kirkkovaltuuston kokousta tai sen aikana , kun valtuusto käsitteli osakkeiden myyntiä, kokouksen ainoana asiana torstaina 23.1.2014

Myöskään vt. kirkkoherra ei selvittänyt sitä miksi osakkeista ei ole pyydetty julkista ostotarjousta esim. Suur Savon Sähkön omistajakunnilta tai muilta osakkailta. Suur Savon Sähkön Yhtiöjärjestyksen mukaan kunnilla on osakekaupoissa  lunastusoikeus.

Kokousta henkilökohtaisti seuranneena ei voinut välttyä vaikutelmalta, että jostain syystä, jota ei haluta kertoa julkisuuteen osakkeet halutaan myydä Suur Savon Sähkön ns . bulvaaniyhtiölle ja mielestäni selvään alihintaan. Lunastihan mm Juvan Kunta Jaalan kunnan osakkeita 3.500  euroa kappaleelta ja Jarmo Tonterin mukaan Sulkavan kunta tasan 4.000  euroa kpl ja josta päätös on tullut tammikuussa 2014 Hallinto-oikeudesta.

Pyydän Tuomikapitulilta lausuntoa ja hallintotoimenpiteitä siitä, onko seurakunnan toimielinten päätöksenteossa noudatettu Kirkko -ja Hallintolakeja ja tarvittaessa  pyytämään päätöksenteon tueksi Kirkkohallituksen ja Hallinto-oikeuden lausunnon.

Kirkkolain  10 luvun  1 §  sanotaan kirkkoneuvoston tehtävät:

3 :s momentti : Johtaa seurakunnan hallintoa, sekä seurakunnan omaisuuden hoitoa.

4: s momentti : huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta.

5: s momentti: valvoa seurakunnan etua, edustaa  seurakuntaa, sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

Pyydän Tuomiokapitulia  selvittämään mistä syystä ei ole pyydetty tai haluttu pyytää muilta tahoilta kirjallisia ostotarjouksia, onko siihen vaikutettu seurakunnan velkojapankin taholta?

Tai onko oikea myyntiosoite annettu pantin haltijalta, mikäli seurakunnan omistamat Suur Savon Sähkön osakkeet on annettu velan vakuudeksi.Kirkkovaltuuston puheenjohtaja mainitsi nimittäin hymyillen kokousedustajille , etteivät nämä myynnistä saatavat rahat seurakuntaan pitkin lämmitä, vaan menevät sen sileän tien.

Mielestäni oli valtuuston puheenjohtaja Marjatta Nikkiseltä huonoa hallintotavan käyttöä , kun hän puhui ja esitteli omia näkemyksiään, sekä kysäisi valtuutetuilta halua ja mahdollisuutta ostaa osakkeet, koska Suur Savon Energiahuolto niminen yhtiö ei halua ostaa osaa osakkeista vaan koko potin.

Pyydän Tuomikapitulia selvittämään mistä syystä mainitun yhtiön ostohintarajous on noin alhainen ja alle osakkeista viime aikoina maksetun käyvän hinnan?

Onko syynä alhaiseen tarjoukseen seurakunnan tiedossa olevat talousvaikeudet ja joihin on lääkkeenä ainoastaan menojen runsas  karsinta ja pankkivelan maksut .Vt kirkkoherra Ahti Peltonen mainitsi kokouksen alussa, etteä seurakunnan rahat ovat loppu. ja elämme pankkilainan varasaa.

Onko nyt käynyt talousvaikeuksista kärsineen seurakunnan taloudenpidossa pahin vaihtoehto , että paikallinen rahalaitos on vaatinut pankkivelkojen maksua tai uhannut luottojen irtisanomisella tai irtisanonut luottoja.? Mikäli näin on, pyydän OP Pohjola ryhmän Pääjohtaja Reijo Karhista mahdollisimman nopeasti puuttumaan seurakunnan maksuvalmiuskriisiin  ja järjestämään yhdessä Kirkkohallituksen kanssa tarvittavan väliaikaisrahoituksen Kirkon Keskusrahaston ja OP Pohjola Pankin Pääkonttorin välituksellä, että Pertunmaan seurakunnan maksuvalmius turvataan kaikissa oloissa, eikä seurakuntaa pakoteta myymään alihintaan omaisuuttaan ja vielä ilman tarjouskilpailua.

Näin siis ehdotan erityisesti siinä nimenomaisessa tapauksessa , että Pertunmaan seurakunta on velkaa OP Pohjola ryhmään kuuluvalle paikalliselle rahalaitokselle.

Minusta tämä on Juvalaissyntyisen Reijo Karhisen suuri kunnia ja etuoikeus, toimihan  hänen edeltäjänsä Pääjohtaja Antti Tanskanen esimerkillisesti, kun allekirjoittanut tarvitsi Pääjohtajan myötävaikutusta velkasovintoasiassa vuonna 2004.

Käsitykseni mukaan Pertunmaan seurakunnan sähköosakkeiden alihintaan myynnistä koituisi vakava arvovaltamenetys OP Pohjola ryhmälle , koska minulle on paikkakuntalaisten suulla kerrottu , että seurakunnan luotonantajana on Op Pohjola ryhmän pankki , koska paikkakunnalla ei ole muita toimijoita.

Kirkkohallitusta ja Tuomiokapitulia pyydän ryhtymään asiassa kiireellisiin toimenpiteisiin ja muodostamaan kriisiryhmän seurakunnan talouden vakauttamiseksi. Seurakunnan menot ovat noin 6.000 eur  kuukaudessa  suuremmat kuin tulot , eli tarvitaan virkojen yhdistelyä naapuriseurakuntien kanssa , jättämättä täyttämättä avoinna oleva diakonin viran jne.

Olen vakuuttunut , että jo pienilläkin toimenpiteillä on positiivinen vaikutus luotonantajiin.

On syytä myös selvittää , onko työtehtäviä tarpeeksi kokopäiväiselle diakonille, tai talouspäällikölle ja mitä voidaan taloushallinnosta ulkoistaa ja missä voidaan käyttää työllistämistuella esim. teologian opiskelijoita.

Kirkkolain 10 luku  6 § sanoo:

"Jos kirkkoneuvosto katsoo , että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä , tai menee  valtuuston toimivaltaa ulommaksi , taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös toimeenpanematta  ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava asia Hallinto-Oikeuden ratkaistavaksi , onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-Oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen." ( 30.12.2003/ 1274

Edelläolevaan viitaten vaadinTuomiokapitulia ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin ja kieltämään Pertunmaan seurakunnan kirkkoneuvostoa panemasta täytäntöön valtuuston päätöstä sähköyhtiön osakkeiden myynnistä ja viemään asian Hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko päätöksenteossa ja sen valmistelussa noudatettu Kirkko - ja Hallintolakia ja että olisiko ollut välttämätöntä , että Kirkkoneuvoston pöytäkirja olisi pitänyt olla molempien pöytäkirjan tarkastajien hyväksymä ja allekirjoittama, ennen kuin esitys osakkeiden myynnistä olisi tullut kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2014 olivat läsnä seuraavat valtuutetut:

Marjatta Nikkinen  puheenjohtaja

Anna-Liisa Hatara   jäsen

Anneli Honkanen  jäsen

Arvo Litmanen   jäsen

Onni Nieminen  jäsen

Aini Pöyry   jäsen

Saana Poskiparta  - Jokela  jäsen

Annukka Räisänen jäsen

Pekka Tillanen jäsen

Raili Toivonen jäsen

Teija Tuomela  jäsen

Kirsi Vekkeli   jäsen

Sylvi Manninen  varajäsen

Marjaana Marttila  varajäsen

Ahti Peltonen  vt kirkkoherra

JUvalla  6.2.2014

Kunnioittavasti  

Jaakko Kontinen

Juva Evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen

Tiedoksi mm

KIrkkohallitus

Pääjohtaja Reijo Karhinen  OP Pohjola

Lakiasiaintoimisto Yrjö Paukkunen, Alavus

Tiedotusvälineille

Puheenjohtaja Juha Sipilä

Suomen Keskusta Eduskunta

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän jaakko7 kuva
Jaakko Kontinen

Ote virallisesta asiakirjasta:
Juvan Kunnanhallitus 04.9.1995 Pykälä 235 sivu 436

Suur Savon Sähkön osakkeita koskevan kaupan hyväksyminen.

Juvan seurakunna kanssa on neuvoteltu seurakunnan omistamien Suur Savon Sähkö Oy:n osakkeiden ostamisesta kunnalle, yhteensä kysymys on 500 kpl:een erästä. Kauppahinnaksi on neuvoteltu 106 000 mk.

HInta on määräytynyt yhtiöjärjestyksen 15 § :n lunastuslausekkeen mukaisesti. Osakkeiden lunastushinta on niiden viimeksi tehdyn tilinpäätöksen mukaan laskettu arvo, jolloin omiksi varoiksi lasketaan osakepääoma, rahastot, ja käyttämättömät voittovarat. Osakkeen kappalehinta on tällöin 212 mk.
JUvan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.8.1995 päättänyt myydä JUvan kunnalle omistamansa Suur Savon Sähkön osakkeet.
Tarkoitukseen esitetään rahoitus kuluvan syksyn aikana.
Liite nro 1 Kauppakirjaluonnos

Kja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Suur Savon Sähkö Oy:n osakkeita koskevan kaupan seurakunnan kanssa.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

SK ja ES

Kommenttini: Ei tainnut olla oikein edullinen kauppa pitkällä tähtäimellä JUvan seurakunnalle.
Vuodelta 2012 osinko SSS Oy:ltä oli 78 euroa osakkeelta ja vuodelta 2011 56 euroa , eli JUvan seurakunnan saama osinko viidestä sadasta osakkeesta kahdelta vuodelta olisi ollut 67.000 euroa eli noin 402 tuhatta mummonmarkaa eli lähes nelinkertaisesti siihen mitä seurakunta sai myymällä osakkeensa.
Nyt seurakunta on päättänyt lakkauttaa säästösyistä toisen kanttorin viran...
Minun ei tarvii olla jälkiviisas tässä asiassa , mutta aikoinaan ihmettelin seurakunna päätöstä, vaikka en tehnyt siitä valitusta.
Kauppa oli toki laillinen, mutta sen moraalista puolta voi miettiä...
Sulkavan kunnanjohtaja Ilmo Liukko kertoi minulle puhelimessa, että juuri JUvan seurakunnan osakkeilla saatua äänivaltaa käyttäen Juvan Kunnanjohtaja Heikki Laukkanen syrjäytti hänet Suur Savon Sähkön hallituksesta.
Sulkavan kunnajohtaja kun sattuneesta syystä vastusti Suur Savon Sähkön myyntiä Vattenfallille tai muille ulkomaisille tahoille.
Suur Savon Sähkön toimitusjohtaja Martti Lappalainen kertoi minulle 2000 luvun vaihteessa että JUvan kunnanjohtaja Heikki Laukkanen on jo pitkään halunnut myydä Suur Savon Sähkön. Apuna ja kaverina hankkeessa ja jatkuvana puuhamiehenä Laukkasella toimi silloinkin Hirvensalmen kunnanjohtaja Vapaamuurari Seppo Ruhanen

Toimituksen poiminnat